D’acord amb el què indiquen els estatuts, la Junta Directiva de l’AFA regeix, administra i representa a l’Associació, i està composta per la presidenta, el vicepresident, la secretària, la tresorera i els/les vocals, càrrecs que han de ser exercits per persones diferents. L’elecció dels membres de la Junta Directiva es fa per votació de l’Assemblea General de l’Associació, i les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.

Al marge d’aquest requeriment formal i amb la finalitat de garantir al màxim la gestió participada de l’Associació, es defineix a nivell intern el què es coneix com a Junta de l’AFA, la qual en l’actualitat està formada per ;

  • Presidenta: Ana Arrieta Graus
  • Vicepresident: Xavier Bassa i Valls
  • Secretària: Eli Masegosa de la Iglesia
  • Tressorera: Montse Sala
  • Vocals de les diferents Comissions

Persones compromeses en vetllar pel correcte desenvolupament del diversos projectes, serveis i Comissions que impulsa l’AFA.

Junta Directiva