“No hi ha problemes majors o menors, sinó que cadascú els pot afrontar d’una o altra manera.”

Mari Sánchez

La Comissió de convivència neix amb el propòsit de visualitzar i trencar el silenci davant de qualsevol situació de desigualtat, abús o discriminació dins el marc de la relació alumne-escola-família.

No s’estableix com a òrgan resolutiu (ni competències, ni ho desitja), sinó com a punt de trobada i de reflexió per a les famílies que detectin qualsevol d’aquests supòsits. Les observacions, reflexions i inquietuds de tots ens ajudaran a elaborar accions i protocols aplicables que donin seguretat a aquelles persones que estan patint una situació d’aquest tipus.

Endeguem aquest projecte amb la finalitat de fomentar una convivència inclusiva, participativa i respectuosa, on tinguin cabuda tots els membres de la comunitat educativa.

El centre escolar té el seu propi Pla de Convivència . Aquesta Comissió va lligada estretament a aquest Pla i el complementa i implementa. Té com a un dels seus objectius donar-lo a conèixer.

El Pla de Convivència del centre marca les línies desitjables pel bon funcionament de l’escola, així com estableix els drets i deures dels alumnes, famílies i professorat.

Treballem en tres línies principals:

  • Anàlisis

Recollida de qualsevol situació que tingui a veure amb desigualtat, abús o discriminació i que es doni dins del marc escolar.

Objectiu: Determinar en quin moment està el centre. Diagnosticar quines necessitats a nivell de convivència es podrien treballar des de les famílies i promoure accions que ens facilitin la reflexió.

  • Prevenció

Partint de les situacions concretes que afecten al nostre centre i sempre amb una finalitat educativa, es promourà la realització de tallers, xerrades, formació i trobades que afavoreixin l’educació en valors i la convivència.

Objectiu: Dotar d’eines a tots els membres de la comunitat educativa per tal de millorar les relacions especialment entre els nostres infants.

  • Intervenció

Posem a l’abast de les famílies un espai individual, de respecte, confidencialitat i voluntari per gestionar i afrontar qualsevol situació conflictiva (puntual o no) que afecti als infants o famílies del nostre centre.

Entenem que davant determinades situacions que afecten als nostres fills es genera una marcada sensació d’angoixa i impotència al nucli familiar.

Hem observat que com a AFA i Escola no disposem del lloc on poder compartir aquesta angoixa i que això la perpetua.

Què oferim? Un punt de trobada on posar en coneixement dels representants de l’AFA (representants davant l’escola del conjunt de les famílies) una situació que considerem problemàtica. Qualsevol situació que generi malestar es susceptible de ser portada a aquesta Comissió.

Què farem? No tenim solucions màgiques, però farem el possible per obrir vies de diàleg entre els agents implicats per buscar solucions. Us orientarem sobre els passos a seguir, òrgans i recursos als quals ens podem adreçar. D’alguna manera, intentarem acompanyar-vos en aquest procés que s’ha donat dins la comunitat i que, en part, és responsabilitat de tota la comunitat.

Ens ajudareu amb el vostre cas o testimoni a anar creant canals i vies estables que ens permetin afrontar de manera efectiva i eficient properes situacions.

Què esperem? Esperem aconseguir trencar el cercle del silenci. Qualsevol desigualtat sigui del signe que sigui, es nodreix bàsicament del silenci, del silenci de qui la pateix, del silenci de qui la provoca i, sobretot, del silenci de qui la veu i fa com i no la veiés.

D’on partim? Comencem de zero, amb un objectiu final i molts objectius a curt i mitjà termini.

  • Afrontar amb garanties qualsevol problema de convivència que es dona a l’escola. Comptem amb la nostra actitud com a membres de la comunitat i partint dels següents supòsits ens posem en marxa:
    • No mirar mai cap a un altre costat.
    • Trencar el silencia creant espais lliures i segurs per parlar.
    • Tolerància zero amb qualsevol tipus d’abús, discriminació o desigualtat.

“Com més petita sigui la distància entre allò que fem i allò que diem, més eficient serà la nostra tasca”.